Best Telugu funny video

Best Telugu funny video:

ఈ మధ్య భార్య భర్తల సంబంధాల విషయంలో ఇటువంటి ఫన్నీ జోకులు, వీడియోలు చాలా వస్తున్నాయి.
ఇటీవల వచ్చిన, నచ్చిన ఒక తమాష video ను ఇప్పుడు చూద్దాం.
firstly, thanks and credits to the creator, artists.

ఇలాంటి వారు కూడా వున్నారంటారా? అయితే కామెంట్ రూపంలో మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి.